Z wielką przyjemnością informujemy, że nasz klub „KMT” w ramach konkursu „Sportowe Granty CPK” Programu Sportowego Centralnego Portu Komunikacyjnego otrzymał dofinansowanie na poprawę warunków treningowych i działań naszego klubu w wysokości 18 000 zł.

Celem programu jest wsparcie klubów sportowych mające na celu: poprawienie warunków treningowych, zwiększanie poziomu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, popularyzację i upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych, kształtowanie świadomości i postaw prozdrowotnych, wyrównanie szans na dostęp do oferty sportowej dzieciom pochodzącym z różnych środowisk, promocję sportu jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu przez dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Za otrzymane środki zakupiliśmy 144m ² maty typu puzzle, oraz niezbędny sprzęt, treningowy.

Dziękujemy za udzielone wsparcie